Darbo aukštyje mokymai darbų vadovams

 

Patvirtinimas

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 str. 5 dalis nustato, Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė, mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei saugaus darbų atlikimo tvarką bei tarptautiniais standartais, tarptautinėmis gairėmis ir norminiais dokumentais, taikomais Europos Sąjungoje bei kitose pramoninėse valstybėse. Programa įgyvendinama atsižvelgiant į paklausą (Direktyva 89 / 391 / EEB - DSS).

Tikslai

Naujos technologijos, darbuotojų įtraukimas, tinkamai prižiūrima infrastruktūra bei tinkamai vykdoma veikla sąlygoja traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažėjimą, tačiau šioje srityje dar yra ką tobulinti. Bazinis darbų saugos mokymo tobulinimas dar labiau pagerintų padėtį, nes tokie mokymai užtikrintų, kad visiems darbuotojams būtų suteikiama būtina informacija apie darbų saugą bei pagrindinių rizikos veiksnių atpažinimą ir lavinami tokios rizikos išvengimo įgūdžiai. Potencialiems šioje pramonėje dirbsiantiems darbuotojams suteikti pagrindines saugaus darbo organizavimo žinias bei supažindinti juos su taisyklėmis, taikomomis pasaulinėje pramonėje vadovaujantis atitinkamais standartais.

Kurso turinys

Teorija:

Darbo aukštyje ypatumai, darbo organizavimo principai; Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.

Paaukštinimo priemonės. Pastolių, kopėčių naudojimas; Darbo su pastoliais principai; Pastolių tikrinimas.

Apsaugos priemonės. Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis; Asmeninė apsauginė įranga; Viso kūno apraišai (užsidėjimas, teisingas patikrinimas); Absorberiai su kabliais (tikrinimas, naudojimo principai).

Apsaugos nuo kritimo priemonės; Pozicionavimo priemonės; Virvių sistemos, vertikalus, horizontalus judėjimas; Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija; Kritimo faktoriai, jų prevencija; Darbo aukštyje pavojai (pakibimo trauma ir kt.); Pirmoji pagalba nelaimingų atsitikimų atvejais; Norminiai aktai reglamentuojantys priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos organizavimą įmonėje.

Gelbėjimo darbai, panaudojant papildomą įrangą.

Praktika:

Aukštalipio instruktavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, susipažinimas su darbo vieta objekte, naudojamomis paaukštinimo priemonėmis ir kita darbų saugos įranga ir priemonės.

Praktinis darbo vietos rizikos įvertinimas, rizikos sumažinimo priemonių pasirinkimas.

Praktinis įrangos bei priemonių pasirengimas darbui.

Praktinis aukštalipių darbų atlikimas, atsižvelgiant pagal pasirinktą situaciją, vadovaujant profesijos mokytojui-atestuotam aukštalipio darbų vadovui.

Praktinis darbo aukštyje pozicionavimas, vertikalių ir horizontalių saugos sistemų įrengimas.

Praktinis gelbėjimo darbo atlikimas, panaudojant papildomą įrangą.

Kam skirta

visi pramonės sektoriaus darbuotojai, organizuojantys ir vykdantys darbus aukštyje.

Trukmė

16 val. - 2 d.

Reikalavimai kandidatams

Nuo 18 metų;

Kurso apribojimas

12 asmenų

Pažymėjimas

Sėkmingai mokymus baigusiems darbuotojams išduodamas mokymo kurso baigimo pažymėjimas.