Aukštalipio darbų saugos instrukcija

DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM AUKŠTUMINIUS DARBUS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

I. BENDROJI DALIS

1. Dirbti aukštyje savarankiškai gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų asmuo, teoriškai ir praktiškai išmokytas saugiai dirbti, susipažinęs su darbo metu naudojamų įrenginių bei darbo įrankių konstrukcija ir naudojimo ypatybėmis, pasitikrinęs sveikatą ir instruktuotas (įforminus instruktavimo registravimo žurnaluose). Periodiškai darbuotojas instruktuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių.

2. Darbai aukštyje laikomi visi darbai, kurie vykdomi iki 5 m nuo žemės paviršiaus, nuo perdangos ar darbo pakloto, virš kurių darbai vykdomi tiesiog nuo konstrukcijų, mechanizmų ir įrengimų, juos montuojant, remontuojant ar demontuojant.

3. Dirbantis aukštyje privalo laikytis nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimų:

3.1. darbo ir poilsio laiko paskirstymas nustatomas pagal įmonės darbo tvarkos taisykles;

3.2. draudžiama dirbti dvi pamainas iš eilės;

4. kiekvienas dirbantysis privalo atvykti į darbą ir baigti darbą nustatytu laiku, pagal darbo grafiką. Suteikiama pertrauka pavalgyti ir pailsėti

5. Pastebėjus įrenginių ar instrumentų gedimą, esant nesaugiai darbo vietai, netvarkingoms asmeninėms apsaugos priemonėms, jei darbo vieta nepakankamai apšviesta, darbus nutraukti ir nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui arba padalinio vadovui.

6. Asmens higienos reikalavimai:

6.1. darbo vietoje nelaikyti ir nevalgyti maisto produktų;

6.2. po darbo ir prieš pertraukas švariai nusiplauti rankas su muilu;

6.3. nelaikyti kartu asmeninių ir darbo drabužių.

7. Draudžiama darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti aštrius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį.

 

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI.

8. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai:

8.1. elektros srovės poveikis – galimi širdies veiklos, kvėpavimo sutrikimai, įvairių laipsnių nudegimai, netenkama sąmonės, kartais ištinka staigi mirtis. Kontaktas su elektra prisilietus prie elektros laidininko ar pastolių metalinės dalies, dirbant su elektriniais įrankiais ant neįžemintų pastolių;

8.2. darbas aukštyje – kritimo pavojus. Kritimas iš aukščio dėl neteisingo pastolių surinkimo arba išmontavimo, neuždengtų atvirų angų, netinkamai ar nevisiškai įrengtų turėklų darbo aikštelėse, pastolių ar kopėčių virtimo dėl netinkamai parinkto pagrindo (pvz., slidaus arba per daug minkšto), pastolių darbo aikštelės ar kopėčių pakopų lūžio dėl per didelių apkrovų, netinkamo jų naudojimo arba

sugadinimo, nenaudojant ar netinkamai naudojant asmenines apsaugos nuo kritimo priemones;

8.3. neteisingai sumontuoti pastoliai – kritimo pavojus. Kritimas tame pačiame lygyje dėl netvarkingo ir / ar nešvaraus pastolių darbinės aikštelės paviršiaus;

8.4. darbas su mechanizmais – traumos galimybė;

8.5. nepakankamas darbo vietos apšvietimas – galimi regos sutrikimai, traumos;

8.6. netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.) darbo vietoje – neigiamas poveikis organizmui;

8.7. nepalankios meteorologinės sąlygos – galimos traumos;

8.8. netvarkingi įrenginiai, įrankiai, patalpos ir kt. – galimas susižeidimas, sužalojimas;

8.9. avarinės būklės pastatai – galimos traumos, netgi mirtinos;

8.10. dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), alergiškai veikiančios visa organizmą – galimi uždegimai, alerginės ir profesinės ligos;

8.11. triukšmas, vibracija – neigiamas poveiki centrinei nervų sistemai;

8.12. besisukančios ir kitaip judančios įrenginio dalys – galimos traumos;

8.13. aštrūs įrenginių, inventoriaus, mechanizmų kampai – galimi sužeidimai, traumos;

8.14. krintantys, griūvantys daiktai, kroviniai – galimos traumos, sunkūs sužeidimai. Daiktų kritimas dėl netinkamai įrengtos ar neįrengtos pastolių ištisinės papėdės lentelės, netvarkingai paliktų įrankių ar medžiagų ant pastolių ir panašiai;

8.15. dūžtantys daiktai, kroviniai, šukių valymas – galimos pjautinės traumos, sužeidimai;

8.16. Susitrenkimas (pvz., galvos sutrenkimas į stabilius konstrukcijos elementus);

8.17. Nepatogi darbo padėtis, didelis krūvis kojoms, darbo įtampa dirbant pasilipus

ant kopėčių.

9. Būtinos asmeninės apsaugos priemonės:

9.1. darbo kostiumas;

9.2. darbo avalynė;

9.3. galvos apdangalas (kepurė, šalmas);

9.4. odiniai pusbačiai su neslystančiais padais;

9.5. apsauginis diržas;

9.6. darbo pirštinės.

10. Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi:

10.1. apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

10.2. atitikti ergonominius reikalavimus ir esamą darbuotojo sveikatos būklę;

10.3. tikti (būti atitinkamai priderinta) darbuotojui.

11. Asmeninė apsaugos priemonė naudojama, kai darbo aplinkoje negalima išvengti rizikos arba pakankamai ją apriboti kolektyvinėmis saugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir būdais.

 

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

12. Gauti tiesioginio vadovo užduotį susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais.

13. Darbuotojas privalo:

13.1. prieš kiekvieną apsaugos priemonės panaudojimą darbuotojas privalo patikrinti ar ji nėra sugedusi, pažeista, nešvari;

13.2. dirbti su išduotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

13.3. rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones;

14. Apsirengti tvarkingus ir tinkamo dydžio darbo drabužius, užsisagstyti juos, apsiauti darbo avalynę, patikrinti asmenines apsaugos priemones ir naudoti jas pagal paskirtį.

15. Atidžiai apžiūrėti savo darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti dirbti, įsitikinti, ar grindys sausos, neslidžios, neužkrautos vaikščioti skirtos vietos, vizualiai patikrinti ar pakankamas vietinis apšvietimas.

16. Patikrinti įrankių ir darbui reikalingų detalių būklę.

17. Patikrinti apsauginių aptvarų būklę.

18. Paruošti darbo vietą, esant reikalui pašalinti nereikalingus daiktus, medžiagas iš darbo vietos, perspėti žemiau dirbančius darbininkus, kad jie pasišalintų iš pavojingos zonos.

19. Apsauginį diržą reikia naudoti, kai dirbama aukščiau kaip 1,3 m esant neaptvertai darbo vietai. Apsauginis diržas turi būti be deformacijų, turėti inventoriaus numerį ir įskaitomai užrašytą bandymo datą.

20. Dirbti aukštuminius darbus darbininkams leidžiama tik po to, kai tiesioginis vadovas apžiūri konstrukcijų ir aptvėrimų tvarkingumą.

21. Įsitikinti ar pakankamas darbo vietos apšvietimas.

22. Prieš pradedant dirbti, darbininkas privalo įsitikinti, kad pastoliai stabilūs, o jų elementai (statramsčiai, tvirtinimo mazgai, įžeminimas (jeigu pastoliai metaliniai), aptvėrimai, darbo paklotas) tvarkingi.

23. Prieš panaudojant apsaugines priemones, apsaugančias nuo kritimo iš aukščio (aptvėrimus, panaudojant kaproninius tinklus, apsauginius įtaisus dėl apsauginio diržo tvirtinimo), darbininkas patikrina jų tvarkingumą.

24. Darbininkui draudžiama naudotis apsauginėmis priemonėmis ir įtaisais, jei jų elementai turi įtrūkimų, lūžius ir kitus defektus, dėl kurių galimas jų lūžimas eksploatacijos metu, o taip pat tvirtinti apsaugos priemones prie sienų, perdangos, pastolių elementų, būdais, nenumatytais eksploatavimo instrukcijoje.

 

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

25. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti ir rūkyti tam tikslui skirtose vietose, dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis vadovas, ir tik tada, kai yra žinomi saugūs jo atlikimo būdai.

26. Palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje.

27. Nemėtyti daiktų, įrankių esant aukštumoje.

28. Nevaikščioti konstrukcijomis, jei neprisitvirtinęs patikimai apsauginiu diržu.

29. Nedirbti, jei vieta nepakankamai apšviesta.

30. Žiemos metu darbo vietą, praėjimus reikia nuvalyti nuo sniego, apledėjimo, pabarstyti smėliu.

31. Visi pagrindiniai pastolių elementai turi būti apskaičiuoti stiprumui ir stabilumui. Pastolių skaičiavimo pagrindu reikia imti tolygiai paskirstytą apkrovą: mūrijimo darbams – 250kg/m2 dažymo ir tinkavimo darbams – 200 kg/m2, be to visus horizontalius elementus reikia patikrinti 130 kg. sutelktu krūviu.

32. Apkrovos ant pastolių, klotinių ir krovinių priėmimo aikštelių paklotų neturi būti didesnė už nurodytus projekte (pase) leistinus dydžius.

33. Darbų atlikimui aukščiau kaip 1,3 m nuo žemės arba perdangos paviršiaus, darbininkas privalo naudoti specialiai tam skirtus klotinius arba pastolius su apsauginiais aptvėrimais.

34. Draudžiama vykdyti aukštuminius darbus nuo lauko pastolių arba atvirose vietose aukštyje, jeigu vėjo greitis didesnis kaip 15 m/s ir perkūnijos metu.

35. Įsitikinti, kad pastoliai visame aukštyje būtų pritvirtinti prie tvirtų pastato ar statinio dalių. Negalima tvirtinti pastolių prie nepatikimų vietų (karnizų, balkonų, silpnai pritvirtintų montavimo kilpų ir pan.).

36. Pastoviai stebėti, kad paaukštinimo priemonių darbo paklotas ir aptvėrimai būtų tvarkingi ir patikimai pritvirtinti.

37. Paaukštinimo priemones statyti ant tvirto pagrindo. Grunto paviršius, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, nuvestas vanduo. Skersai pastolių po atramomis būtina padėti lentą ne mažiau 50mm storio. Negalima po paaukštinimo priemonių atramoms dėti plytų, akmenų, lentų atraižų ir pan. Metaliniai pastoliai turi būti įžeminti.

38. Praėjimo vietose po pastoliais įrengti apsauginį stogelį. Stogelis turi išsikišti už pastolių ne mažiau 1,5 m ir sudaryti 20 laipsnių kampą su horizontu. Praėjimai ant pastolių turi būti ne žemesni kaip 1,8 m.

39. Pastolių ir klojinių paklotai turi būti ne siauresni kaip 1 m.

40. Paduodant plytas tiesiogiai į darbo vieta, klotinių plotį leidžiama padidinti iki 1,5 m.

41. Ramstiniuose ir pakabinamuose pastoliuose, jeigu jie aukštesni kaip 6 m, turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 paklotai: darbo (viršutinis ir apsauginis).

42. Tarpas tarp statomo pastato ir įrengtų ties juo pastolių (klotinių) darbo pakloto neturi būti didesnis kaip 50 mm – mūrijimo darbams, 150 mm – apdailos darbams, pastaruoju atveju tarpus reikia uždengti.

43. Draudžiama darbininkams užlipti ir nulipti pastolių statramsčiais.

44. Pastolių pakloto anga, pro kurią užlipama kopėčiomis, turi būti iš trijų pusių aptverta.

45. Pastolius turi montuoti ir išmontuoti darbininkai, turintys teisę dirbti aukštalipių darbus, jie turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, kurie pririšami prie stiprių statomo pastato elementų ir konstrukcijų.

46. Jei medžiagos išvežiojamos karučiais, ant pastolių paklotų reikia įrengti lentų takus. Takų sudūrimai neturi sutapti su pakloto skydų skersinėmis sandūromis.

47. Statyti darbo paklotus ant atsitiktinių skersinių atramų draudžiama.

48. Aukštesni kaip 2,5 m pastoliai turi būti tvirtinami prie sienos.

49. Pastoliai ardomi vadovaujant tiesioginiam vadovui arba padalinio vadovui.

50. Dirbti stovint ant kopėčių galima užsilipus ne aukščiau kaip 1 m iki jų viršaus.

51. Kopėčias reikia statyti ne didesniu kaip 750 kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu.

52. Jeigu pristatomų kopėčių galas gali nuslysti, tai jos turi būti patikimai pritvirtinamos prie pastovių konstrukcijų ne plonesne kaip 10 mm skersmens virve.

53. Stovint ant kopėčių draudžiama:

53.1. dirbti užsilipus ant paskutinio arba priešpaskutinio aukščiausio skersinio, jeigu neįrengti turėklai ar atramos;

53.2. kelti ir nuleisti krovinį;

53.3. dirbti prie arba po veikiančiomis krovinių kėlimo mašinomis;

53.4. naudoti elektros ar pneumatiniais įrankiais;

53.5. perlipti į kitą lipinių pusę, nenusileidus nuo jų;

53.6. dirbti apsižergus kopėčias;

53.7. padavinėti dirbantiems viršuje detales ar įrankius, metant juos į viršų, o taip pat mesti juos į apačią;

53.8. vykdyti suvirinimo elektros ir dujomis darbus;

53.9. įtemti laidus arba prilaikyti sunkias detales. Šiems darbams reikia naudoti pastolius arba kopėčias, kurių viršuje įrengta aptverta aikštelė.

54. Išskečiamosios kopėčios – lipynės turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms savaime išsiskėsti.

55. Apatiniai pristatomųjų kopėčių galai turi baigtis aštriais metaliniais smaigaliais arba guminiais antgaliais priklausomai nuo atraminio paviršiaus būklės ir medžiagos

56. Aukštesnės kaip 5 m pakabinamosios metalinės kopėčios turi būti aptvertos metaliniais lankais su vertikaliais ryšiais ir gerai pritvirtintos prie konstrukcijų įrengimų.

57. Dirbant užsilipus ant kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti apsauginį diržą, kuris tvirtinamas prie statinio konstrukcijos arba prie kopėčių, jeigu jos gerai pritvirtintos prie stabilių konstrukcijų.

58. Draudžiama pristatomąsias kopėčias atremti į langų stiklą (vitrinas).

59. Draudžiama naudoti dėžes, statines ir kt, kopėčių paaukštinimui, kaip atramas po kopėčiomis.

 

V. MOBILIOSIOS DARBINĖS KĖLIMO PLATFORMOS

60. Mobiliosios darbinės kėlimo platformos turi būti naudojamos, tikrinamos ir prižiūrimos vadovaujantis Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis.

62. Mobiliąsias darbines kėlimo platformas valdyti ir kelti žmones leidžiama Mobiliosios darbinės kėlimo platformos savininko nustatyta tvarka išmokytam ir atestuotam darbuotojui. Tais atvejais, kai darbuotojas reikiamas žinias ir įgūdžius yra įgijęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, jis turi turėti tai įrodančius dokumentus.

63. Bendrovės darbuotojai, dirbantys Mobiliosiomis darbinėmis kėlimo platformomis, turi būti apmokyti ir atestuoti Bendrovės Darbuotojų privalomo mokymo taisyklėse nustatyta tvarka. Rangovo darbuotojai, dirbantys Mobiliosiomis darbinėmis kėlimo platformomis, turi būti apmokyti ir atestuoti Rangovo įmonėje nustatyta tvarka. Darbuotojai, dirbantys Mobiliosiomis darbinėmis kėlimo platformos, turi būti pasitikrinę sveikatą ir turėti sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, kad jie gali dirbti aukštyje.

64. Darbinėje platformoje dirbantis darbuotojas privalo:

64.1. Vykdyti Mobiliosios darbinės kėlimo platformos darbo vadovo ir Mobiliosios darbinės kėlimo platformos operatoriaus nurodymus;

64.2. Į darbinę platformą įlipti ir iš jos išlipti tik nustatytoje patekties padėtyje. Įlipus į

darbinę platformą nedelsiant prisisegti apraišo saugos lyną nustatytoje tvirtinimo vietoje.

Draudžiama tvirtinti apraišų saugos lyną prie statinio konstrukcijų ar kitų objektų, esančių ne darbinėje platformoje;

64.3. Draudžiama lipti ant pakeltos darbinės platformos turėklų ir kitų konstrukcijų, nukreipti pakeltą darbinę platformą į kitą padėtį naudojant fizinę jėgą, persisverti per darbinės platformos turėklus, perlipti iš darbinės platformos ant statinio konstrukcijų ar kitų objektų, naudoti darbinėje platformoje paaukštinimus, kopėčias ir kitas panašias priemones, mėtyti iš pakeltos darbinės platformos įrankius, medžiagas ir kitus daiktus;

64.4. Jei Mobilioji darbinė kėlimo platforma valdoma iš darbinėje platformoje įrengto valdymo pulto,

vadovaudamasis operatoriaus nurodymais, pakėlus platformą į 0,2–0,3 m aukštį, ją sustabdyti ir įsitikinti stabdžių arba hidraulinių įtaisų tinkamu veikimu;

64.5. Kontroliuoti darbinės platformos kėlimo ir valdymo procesą ir apie jo eigą nustatyta ženklų ar pranešimų tvarka informuoti Mobiliosios darbinės kėlimo platformos operatorių, perspėti Mobiliosios darbinės kėlimo platformos apie pavojingą darbinės platformos priartėjimą prie kliūčių;

65. Darbinėje platformoje draudžiama kelti žmones ir / ar krovinius, jei jų svoris viršija Mobiliosios darbinės kėlimo platformos nustatytą leidžiamą apkrovą.

 

VI. ASMENINĖS APSAUGOS NUO KRITIMO PRIEMONĖS (AAKP)

Reikalavimai AAKP naudojimui

66. Bendrovėje leidžiama naudoti AAKP, atitinkančias esminius Europos Sąjungos

normų reikalavimus, susijusius naudojimo sauga: pažymėtas gamintojo identifikavimo ženklu, CE

ženklu, priemonių apsaugos rūšį nurodančiais žymenimis (atitinkamo EN standarto žymuo), informacija apie priemonės konkrečias charakteristikas, serijos numerį ir pagaminimo datą. Kūno

saugos diržai (apraišai) turi būti su D-žiedais, energijos sugertuvai, saugos lynai, įtraukiamieji kritimo stabdytuvai turi būti naudojami su dvigubo veikimo užsifiksuojančiais karabinais.

67. Darbuotojai, dirbdami ant pastolių, kurių patikrinimo kortelėje pažymėta „Naudoti apsaugos nuo kritimo priemones“, ant 1 m ir ilgesnių atremiamųjų kopėčių, MDKP, ant stogų ir kitų aukštyje esančių paviršių, kai yra pavojus nukristi iš aukščio, apsaugai nuo kritimo iš aukščio turi naudoti AAKP, skirtas darbo padėties fiksavimui.

68. AAKP, skirtas laisvo kritimo sulaikymui, leidžiama naudoti tik specialiai apmokytiems darbuotojams, turintiems tai patvirtinantį mokymo įstaigos pažymėjimą.

69. Naudojant AAKP, skirtas laisvo kritimo sulaikymui:

69.1. Šios priemonės turi būti tvirtinamos prie tvirtinimo taško, kuris yra kiek galima aukščiau virš darbuotojo darbinės padėties, kad laisvo kritimo kelias būtų kuo trumpesnis. Kaip tvirtinimo taškas (atrama prisitvirtinimui) gali būti naudojamos plieninių konstrukcijų dalys, sijos, vamzdžiai, kurie atlaiko ne mažesnę kaip 2 tonų apkrovą;

69.2. Kritimo kelyje neturi būti pašalinių objektų, į kuriuos kritimo metu atsitrenkus galimi kūno sužalojimai. Krentantis darbuotojas turi būti saugiai sulaikytas jau ore (t. y. laisvo kritimo metu). Jeigu sulaikymo sistema nesuveiktų, darbuotojas patirtų sunkių arba mirtinų sužalojimų. Norint to išvengti, būtina užtikrinti „saugų aukštį“. „Saugus aukštis“ – tai erdvė tarp tvirtinimo taško ir kliūčių, kurios galėtų sunkiai sužaloti žmogų. Nustatant „saugų aukštį“, reikia įvertinti kritimo amortizavimo įrenginių parametrus ir tvirtinimo taško padėtį (pav. Saugus aukštis);

 

pav. Saugus aukštis

69.3. Tvirtinimo tašką reikia parinkti taip, kad būtų išvengtas švytuoklės efekto pavojus, dėl kurio kritimo metu atsiranda rizika atsitrenkti į šonuose esančias kliūtis. Nuokrypio kampas nuo tvirtinimo taško turi būti ne didesnis kaip 30o (pav. Švytuoklės efektas).

pav. Švytuoklės efektas

70. Kai atliekant darbus aukštyje reikia vaikščioti ir dirbti atsistojus ant aukštyje esančių konstrukcijų ar jų elementų, kai pastolių ar kitų priemonių naudojimas yra netikslingas, gali būti naudojamos horizontalios saugumo sistemos. Bendrovėje leidžiama naudoti tokias sistemas, kurios atitinka šios instrukcijos 86 punkto reikalavimus. Darbuotojai, naudojantys šias sistemas darbui, turi būti supažindinti su gamintojo naudojimo instrukcija ir vykdyti jos reikalavimus. Reikalavimai AAKP laikymui ir priežiūrai.

71. AAKP turi būti laikomos ir prižiūrimos vadovaujantis gamintojo instrukcija.

72. Įrangos komponentai iš dirbtinio pluošto negali būti veikiami tiesiogiai saulės spindulių, taip pat turi būti apsaugoti nuo šilumos šaltinių ir agresyvių medžiagų poveikio ir saugomi pakabinti sausoje ir ne per daug šiltoje patalpoje.

73. AAKP valymui turi būti naudojamos tinkamos valymo priemonės (pvz., specialūs pramoniniai valikliai).

Reikalavimai AAKP registravimui, periodinėms patikroms ir ženklinimui

74. Bendrovės padaliniai, kurių darbuotojai darbui aukštyje naudoja AAKP, privalo turėti jam priklausančių ir Bendrovėje naudojamų AAKP registravimo žurnalą, kuriame turi būti nurodytas AAKP registravimo numeris (gali būti naudojamas gamintojo identifikavimo ženklas arba inventorinis numeris) ir fiksuojamos periodinių patikrų datos.

75. Kiekvienai AAKP ir konkrečiam elementui ne rečiau kaip kartą per metus (jeigu dažniau nenurodė gamintojas) turi būti atlikta periodinė patikra.

76. Bendrovės padalinio ar Rangovo, kurio darbuotojai naudoja AAKP, vadovas turi įvertinti šių priemonių naudojimo sąlygas ir, jeigu priemonės yra naudojamos labai intensyviai, agresyvioje aplinkoje ar / ir ekstremaliomis klimato sąlygomis, patikimumui garantuoti nustatyti dažnesnius periodinius tikrinimus nei nurodyta gamintojo instrukcijoje.

77. Periodinių tikrinimų metu atliekama detali AAKP apžiūra pagal gamintojo nustatytas procedūras. Periodinius tikrinimus gali atlikti tik kompetentingas asmuo, vadovaujantis gamintojo nustatyta tvarka.

78. Periodinių tikrinimų registravimas yra privalomas, todėl pateikiant priemones patikrai, kartu turi būti pateikiama kiekvienos priemonės identifikacijos duomenų kortelė (pasas). Tikrinimo rezultatai įforminami protokolu, kartu darant atitinkamus įrašus kiekvienos priemonės pase (ar identifikacijos kortelėje) bei registravimo žurnale. Protokoluose nurodoma: tikrinamos priemonės tipas ir pavadinimas, specialaus standarto numeris, identifikavimo duomenys (serijos numeris, pagaminimo data, naudojimo pradžios data, paskutinio tikrinimo data), šio tikrinimo data, tikrinimo rezultatai: tinka iki (kitos patikros data), netinka – nurodomos priežastys, užsakovas, vykdytojas, vykdytojo parašas ir kompetenciją patvirtinančio sertifikato kopija. Priemonės pasas (identifikacijos duomenų kortelė) turi būti saugoma visą priemonės naudojimo laiką.

79. AAKP patikrinus jos turi būti paženklintos žymekliu, kuriame turi būti nurodytas AAKP registravimo numeris ir kitos patikros data.

AAKP pripažinimas netinkama naudojimui

80. AAKP netinka naudojimui, jeigu:

80.1. Priemonė buvo panaudota sulaikant kritimą ir paveikta smūginių apkrovų (tokią priemonę galima naudoti tik tada, kai paveiktas dalis patikrina kompetentingas asmuo ir leidžia toliau naudoti);

80.2. Patikrinimo metu aptiktas neleistinas defektas (diržo, virvės medžiagos

pažeidimai (įpjovimai, įtrūkimai, nudeginimai ir pan.), priemonė labai sutepta, jungiamųjų detalių, kobinių, kablių deformacijos, paviršiaus nubrozdinimai skersai austą lyną ir kur yra lyno kilpos, įplyšęs energijos sugertuvas ir kt.) ar kilo abejonių dėl priemonės būklės;

80.3. Priemonė neidentifikuojama (neturi privalomojo ženklinimo ar etiketė yra neįskaitoma);

80.4. Nėra duomenų apie atliktą privalomąjį periodinį tikrinimą;

80.5. Priemonės būklė pripažinta netinkama periodinės patikros metu.

81. Netinkamos naudojimui AAKP turi būti paženklintos žymekliu, draudžiančiu jomis naudotis ir pašalintos.

 

VII. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

82. Kilus gaisrui:

82.1. elgtis ramiai, nesutrikti realiai, įvertinti susidariusią situaciją;

82.2. iškviesti ugniagesius telefono Nr. 01 arba kreiptis į bendrąjį pagalbos centrą tel. Nr. 112;

82.3. evakuoti žmones;

82.4. gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvu, smėliu, žeme, velėna, uždengiant nedegia medžiaga);

82.5. informuoti tiesioginį vadovą.

83. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo:

83.1. nedelsiant iškviesti greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą;

83.2. suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

83.3. informuoti tiesioginį vadovą;

83.4. darbo vietą ir įrenginių būklę iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu

 

VIII. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

84. Nepalikti nepatikimai pritvirtintų konstrukcijų ir gaminių.

85. Nusileisti į apačią padarytai perėjimais ir kopėčiomis ir pranešti tiesioginiam padalinio vadovui apie užduoties įvykdymą bei pastebėtus trūkumus.

86. Surinkti visus naudotus įrankius.

87. Šiltu vandeniu su muilu nusiplauti rankas ir nusiprausti. Negalima plauti rankų ne tam skirtomis priemonėmis.

88. Tvarkingai spintelėje susidėti darbo drabužius.

89. Informuoti tiesioginį vadovą arba padalinio vadovą apie darbo metu pastebėtus trūkumus, turinčius įtakos saugiam pavesto darbo atlikimui.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90. Ši instrukcija nustato tik pagrindinius ir minimalius darbų saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant darbus aukštyje, todėl visi darbuotojai, organizuojantys ar atliekantys darbus aukštyje, esant poreikiui, privalo imtis papildomų priemonių, užtikrinančių darbuotojų saugą ir sveikatą.

91. Už šios instrukcijos periodinės peržiūros ir atnaujinimo organizavimą, kai tai reikalinga, atsakingas įmonės vadovas ar atsakingas asmuo.